Carnet de ChantsTe sitima

Te sitima siona faka galo, ave ai sioku foi loto
Kae au nofo mote gaasi sino, fakamanatu nai iau mamio

Fakapo, fakapo, mole ke galo, mole ke galo
Wallis mote vaha mamao

Alula tagata ote kele, kae au nofo o manatui kœ
Mo ona tagata mo ona fafine, ite aho mote po fulipe

Te sitima talitali mai he, kae fai ko haku tauine
Kae fai ko haku tauine, ki sioku mokopuna vavae